Monday, March 31, 2003

This will be the story of anushka, the wonderful girl i once knew
áøåëéí äáàéí ìàúø ùìéú

àðñä ìñôø ôä àú ñéôåø äéì÷åè ùì àðåù÷ä